Ετήσιο Μετ/κό Σεμινάριο της Γ’ Παιδιατρικής Κλινικής «Ημέρες Παιδιατρικής Ενημέρωσης»